ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ uniproma ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು, uniproma ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಾಗ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಸೇವಾ ಬಳಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಎ) ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು;

b) ನೀವು uniproma ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, uniproma ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪುಟ, IP ವಿಳಾಸ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರದೇಶ, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೆಬ್ ಪುಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ;

ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ:

a) uniproma ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ನಮೂದಿಸುವ ಕೀವರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ;

ಬಿ) ಯುನಿಪ್ರೊಮಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಡೇಟಾ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಹಿವಾಟು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ;

ಸಿ) ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು.

2. ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ

ಎ) ಯುನಿಪ್ರೊಮಾವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುನಿಪ್ರೋಮಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ) ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಂಪಾದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿ) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, uniproma ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ uniproma ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವನ್ನು Uniproma ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

ಎ) ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು;

ಬಿ) ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;

ಸಿ) ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ;

ಡಿ) ನೀವು ಚೀನಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು;

ಎಫ್) ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾಟಿನ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ವಹಿವಾಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ.

g) ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುನಿಪ್ರೊಮಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಇತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು.